Hàng mới về tháng 09/2023 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_iYyqRcP41RPwvSgfgd07nWlpuTIYVQg6dJJ1fYH2Y/edit#gid=1869455431

Hàng mới về tháng 08/2023 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6P6TT5q6kYTAfV2S3DJ3fiH2fQul2c2HCqdHtihhHo/edit#gid=1869455431

 

 

 

 

 

Lưu ý:

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.