Hàng mới về tháng 8/2022 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vfd1nKR48SNXE9W1NFjfnwIOosJiwMpaT7i6zn0htSs/edit#gid=1869455431 

Hàng mới về tháng 9/2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wrP95jxOWxuvB3XsCYIF739gaBUc8tMgiZK8yEY0GRM/edit#gid=1869455431

 

Lưu ý:

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.