Link hàng mới về tháng 5 năm 2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5z9VwAXfAockMJwanrRnJLaN8VELwAzigyxzdUTAhU/edit#gid=734432502

Lưu ý:

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.