Hàng mới về tháng 05/2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJMB-Hd_d_2kDiPipDMAR80u0QGUaZWqwoQMxeDTB98/edit#gid=1869455431

Hàng mới về tháng 042023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q28cCPHwJylEeNg6hLL-5_fMC4ljrfISk6NT_B0_mcE/edit#gid=1869455431

 

 

 

Lưu ý:

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.