ĐỊA CHỈ MỚI KHO TRƯỜNG SA – LINE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Do cần diện tích lớn hơn để lắp đặt dây chuyền phân kiểm hàng, nên công ty phải chuyển địa điểm kho. Anh chị vui lòng cập nhật lại địa chỉ kho Trường Sa mới như sau:

  • 收件人:LT_宋明友_Mã KH
  • 电话:13297809290
  • 仓库地址:湖南省 – 长沙市 – 长沙县 – 黄花镇 – 黄花工业园 – 湖南省邮电印务中心 1号车间
  • 邮局编码:410100

Những hàng đã gửi theo địa chỉ cũ, công ty tiếp tục nhận tại địa chỉ cũ cho đến hết. Hàng mới đặt từ hôm nay a/c vui lòng sử dụng địa chỉ mới.

Trân trọng!