https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZytzmLoLPFH0nO5GUlUQGwo7TW0SV9R__j1D6ZICrQ/edit?usp=drivesdk

Lưu ý:

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Hàng Không tên, Không vận đơn

https://docs.google.com/presentation/d/1-fB_RE6A1xwLqYY-3R8T1HcVrRiV3D1punZr3KelraE/edit#slide=id.g63482bc30a_0_0