Đăng ký Mã khách hàng

Khách hàng khai báo thông tin để đăng ký Mã khách hàng tại đây sử dụng các dịch vụ của công ty